Het redactieteam van IEX bestaat uit content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan 100 jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse inhoud op de diverse beleggersplatforms van IEX Media, zoals IEX.nl, Belegger.nl, Beursduivel, IEXProfs, IEXGeld, Beursgorilla, Beleggen.nl en IEXParticipaties.

Column

Direct lending levert hogere rente op

Kempen is enthousiast over deze leenvorm, maar er kleven ook nadelen aan.

De markt voor direct lending is sinds de wereldwijde financiële crisis flink gegroeid. Kempen is enthousiast over deze leenvorm, zo meldt IEX Profs. Maar de vermogensbeheerder waarschuwt ervoor dat het niet voor iedereen is weggelegd.

Bij direct lending verschaffen niet-bancaire partijen onderhandse leningen aan middelgrote ondernemingen. Deze bedrijven gebruiken het geld ter financiering van autonome groei of overnames.

De markt voor direct lending is het afgelopen decennium flink gegroeid. Sinds de wereldwijde financiële crisis moeten banken aan striktere regelgeving voldoen die hun uitleencapaciteit aan banden legt. Naar verwachting blijft de direct lendingmarkt hierdoor verder groeien.

Bij een faillissement vooraan in de rij

Direct loans (niet-bancaire leningen) hebben over het algemeen een looptijd van 5–7 jaar, maar ondernemingen kiezen er vaak voor om ze eerder af te lossen. Binnen de kapitaalstructuur zijn dit meestal niet-achtergestelde leningen. Mocht het bedrijf failliet gaan, dan staat de leningverstrekker vooraan in de rij van schuldeisers.

Bovendien eisen leningverstrekkers over het algemeen dat in diverse convenanten voorwaarden worden vastgelegd waaraan de kredietnemer moet voldoen. Deze convenanten hebben meestal betrekking op het maximaal toegestane vreemd vermogen ten opzichte van het operationele resultaat (EBITDA).

De markt voor direct loans is een onderhandse markt waar kredietbeoordelaars geen credit ratings afgeven. Gemiddeld genomen ligt de kredietkwaliteit beneden het investment grade-niveau, waardoor ze niet de allerhoogste kwaliteit hebben. Vermogensbeheerder Kempen verstrekt om die reden alleen leningen aan ondernemingen uit sectoren met stabiele kasstromen. Bedrijven uit cyclische sectoren, zoals scheepvaart en detailhandel, worden gemeden. 

... en een relatief hoog rendement

Het meest in het oog springende voordeel van beleggingen in direct loans is het effectief rendement dat wordt geboden. In een omgeving van zeer lage rentes bedraagt de rentevergoeding volgens Kempen momenteel rond 5%–7%.

Daar komt bij dat de lening niet door een bank, maar door de direct lenders zelf wordt uitgegeven. Daarvoor ontvangen zij eenmalig een afsluitprovisie, de origination fee, die gewoonlijk 2 à 3% bedraagt. Deze vergoeding telt ook mee in het rendement van de belegger.

Net als bij andere vormen van alternative credit is bij direct lending bovendien sprake van een variabele rentevergoeding. Dat maakt deze leningen zeer aantrekkelijk voor beleggers die oplopende rentes voorzien. De rente stijgt dan immers mee.

Nauw contact

Vergeleken met beleggingen in traditionele high yield-obligaties (leningen met een relatie hoog rendement, maar ook een bovengemiddeld hoog risico) of leveraged loans (hefboomleningen), hebben direct lenders veelal nauwere contacten met het management van de bedrijven. Zij kunnen daardoor meer controle uitoefenen op de ondernemingen waaraan ze leningen verstrekken, vooral wanneer zij de enige of arrangerende leningverstrekker zijn.

Voor ondernemingen gelden vaak stringente informatieverplichtingen naar direct lenders: die willen tijdig geïnformeerd worden over alle relevante ontwikkelingen bij een onderneming om indien nodig passend te reageren.

In het onwaarschijnlijke geval dat de onderneming niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, kunnen direct lenders de controle over het bedrijf overnemen. "Dankzij een grotere controle wisten topspelers in direct lending in het verleden een hoger verhaalpercentage te realiseren dan op de openbare kapitaalmarkten gebruikelijk is", zo meldt Kempen op IEX Profs.

... maar geld staat langere tijd vast

Beleggen in direct loans is volgens Kempen echter niet voor iedereen weggelegd. "Dit zijn illiquide beleggingen, waarin het geld van beleggers in principe voor zeven jaar vaststaat. Het schuldpapier is niet verhandelbaar. Dat betekent dat beleggers veel onderzoek moeten verrichten om er zeker van te zijn dat zij geld uitlenen aan ondernemingen die dit ook kunnen terugbetalen."

Bij beleggingen in direct loans is het volgens Kempen, gezien hun illiquide aard, belangrijk om ook rekening te houden met ESG-risico’s. "Omdat deze leningen voor meerdere jaren worden afgesloten, willen we er zeker van zijn dat de ESG-risico’s beperkt zijn, want deze risico’s kunnen op de lange termijn een materiële impact op de financiële performance van de onderneming hebben."

'Prima instapmoment'

Direct lending is een groeiende beleggingscategorie die volgens Kempen voor de lange termijn aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden biedt. "In onze ogen dient zich momenteel uit risico/rendementsperspectief een goed instapmoment aan voor direct lending. Banken zijn vanwege de coronapandemie nóg terughoudender geworden om leningen te verstrekken, waardoor nog meer ondernemingen zich tot direct lenders wenden. Daarbij zijn deze bedrijven bereid om een iets hogere rentevergoeding te betalen of gunstigere voorwaarden."

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen.