Annexum Invest BV Annexum is gespecialiseerd in het structureren, plaatsen en beheren van vastgoedbeleggingsproducten voor de particuliere en institutionele markt. Annexum bestaat sinds 2000 en is met € 800 miljoen onder beheer een voortrekker in het transparant maken van beleggingsproducten voor de particuliere belegger. Annexum is gehuisvest in het World Trade Center te Amsterdam. Op 13 februari 2006 is door de AFM een vergunning verleend aan Annexum als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. Deze vergunning heeft betrekking op het beheer van beleggingsinstellingen.
Column

Op zoek naar rendement? Kies voor stenen!

Traditiegetrouw is de vastgoedmarkt een interessant alternatief voor aandelen en obligaties. Vooral naar huurwoningen voor starters is veel vraag. En dat zorgt voor een aantrekkelijk rendement.

Traditiegetrouw is de vastgoedmarkt een interessant alternatief voor aandelen en obligaties. Vooral naar huurwoningen voor starters is veel vraag. En dat zorgt voor een aantrekkelijk rendement. 

Maar: is de Nederlandse vastgoedmarkt aantrekkelijk? Daar kun je geen volmondig ja op zeggen, maar een ding staat buiten kijf: beleggen in huurwoningen is zeker profijtelijk en zal dat nog jaren blijven. Dat heeft meerdere redenen. 

Reden 1: Te weinig huizen

De eerste is dat er simpelweg te weinig huizen gebouwd worden. Dat komt vooral door de financiële crisis debet. Het aantal woningen dat gebouwd werd in de crisisjaren halveerde nagenoeg en zakte tot ver onder 50.000, terwijl de markt om meer dan 60.000 woningen vroeg. Na de crisis was er een tekort van circa 230.000 woningen en bij ongewijzigd beleid zal dat tekort zeker tot 2030 aanhouden. De Nederlandse overheid streeft ernaar om de komende jaren 75.000 woningen te bouwen. Net genoeg om de woningnood niet verder te laten oplopen. Echter om allerlei redenen is het al een hele prestatie als er jaarlijks 65.000 nieuwe woningen bijkomen. Als de stikstofcrisis nog lang voortduurt, dan wordt zelfs dat getal erg onzeker. 

Reden 2: De vraag stijgt

Het economisch herstel van de afgelopen jaren zorgde voor een enorme inhaalvraag. Daar was de markt niet op     berekend, zoals uit bovenstaande cijfers spreekt. Vooral de starters op de woningmarkt zijn slachtoffer. De prijzen voor koopwoningen zijn sterk gestegen. Vooral in de Randstad, maar ook in de Brabantse stedenregio. Te sterk, want veel starters kunnen alleen nog een afgetopte hypotheek krijgen en de meeste koopwoningen vallen buiten het bereik van hun portemonnee of staan op plaatsten waar ze liever niet wonen.

Huurmarkt 

Dan blijft er nog de huurmarkt over, maar ook daar is de situatie verre van vrolijk stemmend. Er zijn feitelijk twee huurmarkten. De eerste is de gereguleerde huurmarkt waar vooral woningbouwcorporaties actief zijn. De maximale huur is hier € 779,- per maand en dit is inkomensgebonden . Dat betekent dat heel veel tweeverdienende starters aangewezen zijn op de vrije huurmarkt. Maar ook hier overstijgt de vraag het aanbod. 

De mismatch tussen vraag en aanbod heeft als effect dat huurprijzen de afgelopen jaren sterk gestegen zijn. Tweeverdienende starters zijn bereid om diep in de buidel te tasten, zeker in de Randstad. Die stijgende huurpenningen in de vrije sector zijn ook beleggers niet ontgaan. Het gevolg was een buy-to-let beweging. Particuliere en institutionele beleggers kopen woningen om ze weer te verhuren. Volgens de overheid heeft buy-to-let tot ongewenst hoge huurstijgingen geleid. Het ligt voor de hand, dat er de komende jaren maatregelen te verwachten zijn die een te sterke huurstijging moeten inperken.

Veel particuliere beleggers zitten niet te wachten op overheidsbemoeienis. Die gaan namelijk in de regel ten koste van het rendement. Toch zijn er voor de particuliere belegger voldoende mogelijkheden om de dreigende overheidsbemoeienis te ontwijken en toch een mooi rendement te behalen. Eén van die mogelijkheden is beleggen in vastgoedfondsen. Die zijn er te kust en te keur. En, gelet op de enorme vraag zijn dan juist vastgoedfondsen die zich richten op huurwoningen voor starters interessant . 

Annexum 

Op deze jonge markt is Annexum actief. De vastgoedbeheerder is opgericht in het jaar 2000 en heeft  € 800 miljoen onder beheer. Het biedt beleggers de mogelijkheid om te kiezen uit maar liefst 25 vastgoedfondsen. Dat getal maakt duidelijk dat Annexum weet wat er speelt op de vastgoedmarkt en waar interessante beleggingskansen liggen. Precies om die reden heeft Annexum een vastgoedfonds ontwikkeld dat vooral actief is op de markt voor huurwoningen voor starters. 

Woningfonds Starterswoningen 1 richt zich op de transformatie van leegstaande kantoorpanden naar woningen. Het woningfonds heeft belegd in 288 verhuurde appartementen verspreid over 4 locaties in Nederland. Annexum vindt spreiding van de woningen belangrijk om zo het risico voor de belegger te verkleinen.

Ruim 7% direct rendement 

Woningfonds Starterswoningen 1  is vooral bedoeld voor de particuliere belegger. Deelname is mogelijk vanaf € 50.000. De prognose van Annexum is een direct beleggingsrendement van 7,1% (gemiddeld over 10 jaar). Twee keer per jaar wordt een contant rendement uitgekeerd, dat op jaarbasis gemiddeld 5 procent contant bedraagt. Staats- en bedrijfsobligaties leveren nauwelijks de helft op. Ook aandelenbeleggers zullen zich met dergelijke rendementen in de handen wrijven en daar staat meer risico tegenover. 

Een gedetailleerde omschrijving vindt u terug in het prospectus op de site van Annexum. Beleggen in dit fonds brengt risico’s met zich mee, denk bijvoorbeeld aan het renterisico en/of het concentratierisico. Lees voor u instapt het prospectus  voor deze emissie zorgvuldig door.

 

 

Deze content is tot stand gekomen buiten de verantwoordelijkheid van de IEX-redactie om. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. Beleggen in Duitse supermarkten (deel 2)
  2. Beleggen in Duitse supermarkten (deel 1)