Column

Waarom ministerie van Financiën nog geen crowdfundingwet wil

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil voorlopig geen extra wetgeving voor de crowdfundingmarkt. Dit zijn de redenen.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil voorlopig geen extra wetgeving voor de crowdfundingmarkt. In reactie op Kamervragen van VVD-kamerleden Roald van der Linde en Martin Wörsdörfer legt hij uit waarom.

Van der Linde en Wörsdörfer stelden Hoekstra diverse vragen naar aanleiding van een onderzoek door Trouw en De Groene Amsterdammer, waaruit blijkt dat tientallen kleine bedrijven failliet zijn gegaan door de hoge kosten van crowdfunding.

Volgens het onderzoek zouden diverse commerciële platformen "woekerrentes" vragen aan ondernemers van 15% tot 20%. Bovendien zijn Trouw en De Groene Amsterdammer van mening dat er nauwelijks toezicht is op het uitlenen van geld via crowdfunding.

Onder meer Funding Circle wordt in het onderzoek genoemd. Tegenover Participaties.nl laat het platform weten dat het beeld dat Trouw en De Groene Amsterdammer schetst, niet volledig klopt. "De industrie heeft inmiddels tienduizenden bedrijven geholpen, in perspectief gebracht is dit een klein, maar niet onbelangrijk, gedeelte. Daarnaast is er geen correlatie te vinden tussen de faillissementen en de leningen die verstrekt werden via de platformen", aldus Funding Circle.

Funding Circle zegt leningen te verstrekken met rentepercentages tussen de 2,49% en 19,90%, waarvan een groot deel onder de 10% valt. "En niet enkel leningen met rentes van 15% tot 20%, zoals in het oorspronkelijke artikel staat."

Ook is er volgens Funding Circle geen sprake van woekerrente en staat de sector wel degelijk onder toezicht met "strenge voorschriften en eisen".

Bescherming mkb’ers

Desondanks kwamen er vragen van Van der Linde en Wörsdörfer, onder meer over de bescherming van mkb’ers als zij geld op willen halen via de crowd.

Hoekstra erkent dat een effectievere bescherming van kleinzakelijke klanten (denk aan zzp’ers en mkb’ers) wenselijk is, vooral op het gebied van kredietverlening in het algemeen. “Tegelijkertijd geven veel marktpartijen aan dat dit niet hoeft te betekenen dat er direct aanleiding is om één en ander in wetgeving neer te leggen”, aldus Hoekstra.

De minister voelt meer voor zelfregulering om de bescherming van kleinzakelijke klanten te verbeteren. Hij wijst daarbij op onder meer de gedragscode Kleinzakelijke Financiering, die werd opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken. Bovendien heeft de stichting MKB-financiering - waarin verschillende niet-bancaire kredietverleners, zoals enkele crowdfundingplatformen, zijn verenigd - een eigen gedragscode, aldus Hoekstra.

Wachten op Europese regelgeving

De minister wijst ook op voorbereidende regelgeving voor crowdfunding van de Europese Commissie. In maart 2018 stelde de Europese Commissie een regelgevend kader voor, gericht op crowdfundundingdienstverleners. Dat voorstel introduceert een vergunningsplicht en doorlopend toezicht voor crowdfundingplatformen en bevat eisen wat betreft de bedrijfsvoering van platformen en bepalingen omtrent de bescherming van investeerders.

“Het is de vraag in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om naast het Europese kader een aanvullend nationaal regelgevend kader op te stellen”, meent Hoekstra. “Vooralsnog wordt daarom ingezet op het Europese traject. Wanneer dat traject is afgerond zal worden bezien of het mogelijk en zinvol is om aanvullende nationale regels voor crowdfunding in onderhandse leningen op te stellen.”

Woekerrentes

Hoekstra hield zich afzijdig toen zijn mening werd gevraagd over de woekerrentes van 15% tot 20% die ondernemers moeten betalen om geld op te mogen halen via bepaalde crowdfundingplatformen.

“Het zal van de concrete omstandigheden afhangen of een financiering en de bijbehorende voorwaarden, inclusief het rentepercentage, passend zijn. Dit zal afhangen van zaken als omvang en duur van de financiering, beschikbare zekerheden, de financiële positie van de klant en het bestedingsdoel. Het is aan de financier en de klant om in een concrete situatie onderling af te spreken welk rentepercentage (en overige leenvoorwaarden) als passend worden gezien.”

Volgens Hoekstra bieden de bestaande gedragscodes voldoende handvatten om hier afspraken over te maken. Zo wees hij onder meer op een specifieke bepaling in de Gedragscode MKB Financiers rond het maximaal te hanteren rentepercentage. Daarin wordt uitgegaan van een wettelijke rente met een opslag van maximaal 12%.

Lees ook: “Bovengrens AFM beperkende factor bij crowdfunding”

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Crowdfundmarkt in eerste jaarhelft met 37% gekrompen
  2. Liquiditeitsproblemen MKB nemen af
  3. Nederlandse crowdfundmarkt is gehalveerd
  4. MKB-bedrijven kiezen vaker alternatieven voor banklening
  5. 5 misverstanden over crowdfunding