Column

“Nieuwe Britse regels voorbode Nederlandse crowdfundingmarkt”

FCA is wereldwijd voorloper in regelgeving en toezicht omtrent crowdfunding.

De Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA) is met een rapport gekomen over de Britse equity-crowdfundingmarkt. Hoewel de eisen voor crowdfundingplatforms volgens de FCA goed zijn omschreven vanuit Mifid II en ook worden nageleefd, zijn er toch diverse punten die worden aangescherpt. Lector Lex van Teeffelen, Financiële en Economische Advisering bij de HU, voorziet dat dit ook voor Nederlandse platforms een rol gaat spelen.

Van Teeffelen stelt dat de FCA wereldwijd voorloper is in regelgeving en toezicht omtrent crowdfunding. “Ook andere toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), kijken naar wat er in het VK gebeurt”, aldus Van Teeffelen.

De FCA gaat binnen zes thema’s het toezicht op zestig punten verwerken in de wet. Volgens de lector komen de punten goed overeen met punten die bij Nederlandse leningsplatforms voor verbetering vatbaar zijn. Hoewel de wettelijke regels worden voorgelegd aan marktpartijen voor feedback, voorziet Van Teeffelen weinig veranderingen in de hoofdlijnen. “Het zou mij niet verbazen als Nederlandse platforms aan vergelijkbare eisen zullen moeten voldoen in de nabije toekomst.”

Van Teeffelen somt enkele punten op die hoogstwaarschijnlijk zullen veranderen voor crowdfundingplatformen.

1. Marketing moet gerichter

Platforms moeten beter aangeven op welke doelgroep funders zij zich richten, zo merkt Van Teefelen op. “Niet alleen gezien de mogelijke blootstelling aan risico's, maar ook de grootte van de portefeuilles van individuele crowdfunders.” Volgens de lector negeert in Nederland 60% van de funders het advies om niet meer dan 10% van hun vrij besteedbaar vermogen in te leggen.

In het VK moeten platforms in de toekomst duidelijker zijn in welke doelgroep zij aanspreken en moeten daar hun marketing op gaan aanpassen. Richt het platform zich op professionele beleggers of op personen die niet meer dan 10% van hun vrij besteedbaar vermogen inleggen?

2. Meer inzicht risico-inschatting

Britse platforms moeten ook beter inzicht gaan geven in de manier waarop zij risico’s inschatten. “Daarvoor mag een platform een eigen systematiek gebruiken, maar die moet te volgen zijn voor de crowd en controleerbaar zijn voor de toezichthouder.” Ook moeten de geprognosticeerde rendementen ieder kwartaal tegen het licht worden gehouden. Kloppen deze voorspeelde rendementen met de werkelijk gerealiseerde rendementen? Is het verschil te groot, dan moeten platforms het risicomodel van het project aanpassen.

Ook defaults, wanneer een ondernemer niet meer kan voldoen aan zijn verplichtingen, moeten worden geanalyseerd om het risicomodel aan te kunnen passen.

3. Aanscherpen governance

Een goed werkend Risk en Compliance proces is belangrijk om wantoestanden en reputatieschade te voorkomen en dus wil de FCA dat grotere platforms risk- en compliance managers gaan aanstellen met de bevoegdheid om onafhankelijke interne audits te (laten) verrichten. Ook moeten belangenconflicten worden onderkend en worden gedocumenteerd. “Niet alleen tussen het platform, management, medewerkers, familieleden en zijn leningnemers en -gevers, [maar] ook tussen leninggevers en leningnemers onderling.” Daarbij moeten fees altijd transparant zijn en verborgen kosten mogen niet.

Verder hint de FCA steeds op een bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid, als bepaalde procedures niet getest of op orde zijn.

4. Meer informatie bij opheffing

Platforms moeten uitgebreide procedures op schrift stellen voor het geval van opheffing of faillissement. Daarin moet onder meer inzichtelijk worden welke partij de administratie en andere handelingen overneemt, of de bestaande leningen en terugbetalingen worden gedekt en of de gemaakte aannames realistisch zijn. “De bottom line is dat leningnemers en -gevers geen schade mogen ondervinden”, aldus Van Teeffelen. Het idee is dat alles zo goed omschreven is, dat een derde partij – indien nodig – de dagelijkse gang van zaken direct kan overnemen.

Onderzoeksbureau Crowdfundmarkt concludeerde recent al dat in Nederland het aantal platforms afneemt. Nu zijn ook een aantal websites definitief offline gezet.

5. Platformresultaten per kwartaal

De FCA stelt voor dat minimaal per kwartaal elk platform zijn default, totaal openstaande en terugbetaalde leningen, netto rendementen en de omvang van een mogelijk interne garantiefondsen (om slechte leningen te dekken) te rapporteren. Ook in Nederland ontbreekt het aan dergelijk uitgebreide rapportage. Van Teeffelen noemde dit eerder een van de zeven ondeugden van Nederlandse platforms.

“Nederlandse platforms kunnen zich vast voorbereiden”, concludeerde Van Teeffelen. “Het zal niet lang duren voordat een vergelijkbaar regime naar Nederland overwaait.”

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. AXA stapt in crowdfundingverzekeringen
  2. Consumentenleningen dragen bij aan groei crowdfundmarkt
  3. Vormen consumentenleningen een aantrekkelijke belegging?
  4. Zelfvertrouwen niet goed voor crowdfunders
  5. Crowdfundmarkt breidt uit naar België